กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 461

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรม Tinidee.ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และภาคประชาชน รวมทั้งส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อน การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่

         ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จ่ายเงินเยียวยาแก่ นายดุสิต น้อยแสง เป็นเงินจำนวน ๑๕๓,๑๔๐.บาท และ นายยุพา พรหมพัตร เป็นเงินจำนวน ๑๖๙,๖๐๐ บาท ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบ อีกทั้งยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่บทบาทภารกิจให้กับประชาชน พร้อมทั้งร่วมเข้าประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อร่วมมือการทำงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พร้อมระดมความคิดเพื่อแก้ไขในเรื่องต่างๆ ๕ ด้านหลัก คือ การป้องกันอาชญากรรม การสร้างการรับรู้กฎหมาย โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ ปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และแนวทางในการสร้างความปรองดองและลดความขัดแย้งในพื้นที่ รวมถึงการสรุปสถานการณ์การเกิดอาชญากรรมในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางป้องกัน เฝ้าระวังอาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการและมีส่วนร่วมกับการบริการในกระบวนการยุติธรรม

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๖ กันยายน ๒๕๖๐/ กคส.-ภาพ /กรกนก-ข่าว