กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 460

         วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒๐ คน

         สื่บเนื่องจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานด้านภาษาและวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เช่น การพัฒนาล่าม การจัดทำพจนานุกรมคำศัพท์ในกระบวนการยุติธรรม (ภาษาไทย-จีน) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการศึกษาดูงานของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ในวันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกว่างซี จำนวน ๒๐ คน เข้ารายงานตัวต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเข้าร่วมประชุมวิชาการความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามเจตนารมณ์ต่อไป

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๕ กันยายน ๒๕๖๐/กรกนก.ภาพ-ข่าว