กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 459

 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์  จังหวัดนครปฐม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ มูลนิธิมนุษยะ เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกลไก UPR Internews และสถานทูตอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment: NBA) รวมทั้งผลการลงพื้นที่หารือกับภาคส่วนต่างๆของประเทศไทย เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ   ดร. เสรี  นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึง   ความสำคัญของการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี รวมถึงประโยชน์    ของความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมอภิปรายถึงกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลใน 5 ภูมิภาคที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของไทย ซึ่งมีกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2561 และร่วมอภิปรายเรื่อง "กระทรวงยุติธรรมกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน"และเป็นผู้ดำเนินรายการในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคอาเซียนในการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment: NBA)" ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอให้กำหนดและบรรจุประเด็น สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ไว้ใน  แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) โดยผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคอาเซียนมีความยินดีที่จะให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ NBA และ NAP ของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริบทของประเทศไทยต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

4 กันยายน ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว