กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 458

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 3 และ บริเวณหน้าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ชั้น 2 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560KnowledgeSharingDayโดยมี นางจันทร์ชม จินตยานนท์  รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน  และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรม รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้มีความสามัคคี และ  มีส่วนร่วมในกิจกรรม นอกจากนี้ บุคลากรยังได้ร่วมรับฟังการนำเสนอองค์ความรู้จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง จากพี่...ถึงน้อง”ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดี   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นางโสมไสว สว่างโรจนโภคิน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้ให้ความรู้   อีกทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้จากสำนัก/กองต่างๆ และกิจกรรม  นานาสาระ เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมเรียนรู้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ    และเสรีภาพ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

4 กันยายน ๒๕๖๐ / สรานันทน์-ภาพ,พบพร-ข่าว