Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1378

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมหารือข้อราชการกับ นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง แนวทางการขอรับเงินค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีผู้เสียหายต่างชาติพร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วม

            สืบเนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจด้านการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยจัดให้เข้ารับบริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพหญิง - ชาย จำนวน ๘ แห่ง และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ซึ่งสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านปากเกร็ดตระการ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายให้มีการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาซึ่งจะสั่งจ่ายเป็นเช็คเงินสดในนามของผู้เสียหายหรือให้ผู้เสียหายเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหาย ซึ่งในกรณีของผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างชาติพบว่ามีความยุ่งยากในการขอรับเงินค่าตอบแทนฯ กล่าวคือ ชื่อของผู้เสียหายไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน หรือไม่มีเอกสารประจำตัวของผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายไม่มีเอกสารใดๆที่จะมาแสดงเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการขอรับเงินค่าตอบแทนฯ และผู้เสียหายมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนที่มีคำวินิจฉัยให้จ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย ซึ่งจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายในการขอรับเงินค่าตอบแทนในคดีอาญา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงขอหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ถึงแนวทางการลดความยุ่งยากในการขอรับเงินค่าตอบแทนหรือจะมีวิธีการอื่นใดที่เอื้อประโยชน์ในการขอรับเงินค่าตอบแทนของผู้เสียหาย โดยมีประเด็นสำคัญ ๒ เรื่อง คือ

       ๑. แนวทางพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและจำเลยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะดำเนินการจ่ายเป็นเงินสดในนามของผู้เสียหาย หรือกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์ให้มีการโอนผ่านบัญชีก็จะให้ผู้เสียหายเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีธนาคารกรุงเทพ

       ๒. ประเด็นปัญหาเรื่องการขอรับเงินของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติ , กรณีที่ผู้เสียหายมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยให้จ่ายค่าตอบแทน , กรณีชื่อผู้เสียหายไม่ตรงกับทะเบียนบ้านหรือเอกสารประจำตัวของผู้เสียหาย และกรณีผู้เสียหายไม่มีเอกสารใดๆที่แสดงเพื่อยืนยันบุคคลในการขอรับเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายต่อไป

 

*************************************************

 

 

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕/จินตนาถ/ข่าว