กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องเสวนา ๑ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศใต้) กรุงเทพฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย มูลนิธิรนาถกาญจนอักษร สะพาน กลุ่มบ้านเราแสนสุขใจ มูลนิธิ Forsogi มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชนและโครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี จัดงานสัมมนาเรื่อง ก้าวต่อไปของสิทธิมนุษยชนกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และตัวแทนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เข้าร่วม

       สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการร่วมกันรณรงค์ผ่านทุกช่องทางให้สถาบันในสังคมทุกสังคมและทุกสถาบันมีความเข้าใจ เปิดโอกาส และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรอบด้านของบุคคลหลากหลายทางเพศ เพื่อขจัดการ ตีตรา การเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งควรมีเนื้อหาเรื่องเพศและอนามัยเจริญของเกย์และสาวประเภทสองบรรจุอยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและใช้ทั่วประเทศให้การศึกษาเรื่องความหลากหลายทางเพศแก่ครอบครัวผ่านหลักสูตรอบรมต่างๆ จัดกลุ่มให้ผู้ปกครองที่มีบุตรเป็นเกย์ กะเทย ได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน และเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับเกย์และกะเทยให้กว้างขวางเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม รวมถึงรณรงค์ให้สื่อมวลชนทุกประเภท ไม่เสนอข้อมูลด้านลบด้านเดียวเกี่ยวกับบุคคลหลากหลายทางเพศ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

           อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่าในเรื่องดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ศึกษาเรื่องต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนโดยสรุปได้ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานศึกษากฎมายของประเทศที่ให้บุคคลมีสภาพแตกต่างจากเพศกำเนิดว่าจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่ รวมถึงศึกษาประเทศที่ไม่อนุญาต ทั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป

 

*************************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕/กฤษณะ/ข่าว