กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อวิทยุชุมชนและบุคลากรของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมุ่งเน้นมนการส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนในเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส รวมทั้งการเยียวยาผู้บริสุทธิ์ และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องการกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด

         กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อวิทยุชุมชนและบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนและบุคลากรของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยาย การส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ภายใต้บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (คลินิกยุติธรรม) การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม สิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาและศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดย นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และ การคุ้มครองพยานในคดีอาญา โดย นายไพโรจน์ นิยมเดช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานคุ้มครองพยาน

         อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการ มีสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๑๑๑๑ กด ๗๗ และศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยเชิงรุกในการเข้าถึงประชาชนเพื่อแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากบในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหาย จำเลย รวมถึงการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในปัจจุบันประชาชนยังเข้าถึงบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในปริมาณที่น้อยมาก       เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอาชญากรรมหรือคดีความ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง ตลอดจนมีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งสื่อวิทยุชุมชน สำนักงานประกันสังคมและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการกระจายข้อมูลข่าวสารและความรู้ให้แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนด้วย

 

*************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

วรวุฒิ/ข่าว