กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชาบดีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เข้าพบ นายชัชวาล ชนาวิรัตน์ หัวหน้าศูนย์บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ เพื่อเข้าเยี่ยมอาการและขอทราบข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือ เด็กชายเอ็ม (นามสมมุติ) อายุ ๑๐ ปี และ เด็กชายโอ (นามสมมุติ) อายุ ๑๒ ปี (ผู้ได้รับบาดเจ็บ) และมารดาเสียชีวิตจากกรณีถูกคนร้ายวางยาพิษ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ พร้อมทั้งสิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่หัวหน้าศูนย์บ้านพักเด็กฯ และผู้เสียหายได้รับทราบ

 

*************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕/จินตนาถ/ข่าว