กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

         เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่พบ นางวิลัยวัล มารดาของเด็กหญิงซี (นามสมมุติ) อายุ ๑๐ ปี ซึ่งถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกระทำชำเรา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิด้านอื่นๆอันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นางวิลัยวัล มารดาของผู้เสียหายได้รับทราบ

 

**********************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕/กฤษณะ/ข่าว