กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางพัชรา สกุลเรืองศรี เลขานุการกรม ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนา โดยมี นายสมยศ อรุณมาศ ผู้จัดการฝ่ายธุรการให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ ในการจัดงานครบรอบวันสถาปนาดังกล่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในครั้งนี้ได้ขอรับมอบเป็นอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจาก ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๘๘ บาท (สี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

***************************

                                                            กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕/อุษา/ข่าว