กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

             เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้ารับผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองยูเอชที จำนวน ๒๐ ลัง จากบริษัท แลคตาซอย จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ นำไปมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคดีอาชญากรรม  ในกรณีที่เจ้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม (CSR) ของบริษัท แลคตาซอย จำกัด

 

***************************

                                                            กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕/กฤษณะ/ข่าว