กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมอาการและแจ้งสิทธิแก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้ตำรวจชนประสานงากับรถแท็กซี่ภายหลังกลับจากปฏิบัติภารกิจควบคุมม๊อบที่กรุงเทพฯ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเหตุเกิดบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงป่าโมก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก      จ. อ่างทอง นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ ดังนี้

           ๑. แจ้งสิทธิการให้ความช่วยเหลือในด้านการชดเชยเยียวยาเบื้องต้นจากรัฐ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

           ๒. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕

           ๓. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในเบื้องต้น

           ๔. แจ้งสิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับ

             ทั้งนี้ ในส่วนผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย ได้แก่ จ.ส.ต.สราวุฒิ ลาวงค์ และ ส.อ.มงคลชัย ม่วงแก้ว ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งสวดอภิธรรมศพ ณ วัดต้นสน จ. อ่างทอง และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากรถแท๊กซี่อีก ๔ ราย ที่รักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ ๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ประสานงานไปยังพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ประจำอยู่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อแจ้งสิทธิให้แก่ ผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

 

*************************************

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

กฤษณะ/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕