กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

169

        เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เพื่อรายงานให้วิป สนช. ทราบถึงผลการศึกษาเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณาตลอด ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิป สนช. ทั้งนี้ผลการพิจารณาของวิป สนช. สรุปได้ดังนี้

         ๑. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

         ๒. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และให้บรรจุเข้าวาระสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้

         ๓. มอบหมายให้รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติฯ ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๗๗ ของร่างรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับผ่านการลงประชามติ)

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/กสป.-ภาพ/กรกนก-ข่าว