กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

165

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้า จ.นนทบุรี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอรายงานประเทศตามกติกา ICCPR โดยมี ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ และ น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในการประชุม

        สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้แทนไทยได้หารือและเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านสารัตถะ รวมทั้งร่วมกันจัดทำแนวคำตอบสำหรับใช้ในการประชุมเพื่อซักซ้อมสถานการณ์จำลอง (Mock Session) โดยผู้แทนจากหน่วยงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Country Team) ซึ่งจะร่วมกันซักซ้อมให้กับคณะผู้แทนไทยโดยการทำหน้าที่เสมือนเป็นคณะกรรมการ Human Rights Committee (HRC) ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะผู้แทนไทย ในการนำเสนอรายงานประเทศตามกติกา ICCPR ฉ.๒ ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/กสป.-ภาพ/กรกนก-ข่าว