Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 334

164

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  และได้พิจารณารายงานสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้เป็น ๒ ส่วน คือ                               

         ๑. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ : มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และการจัดทำข้อสงวนในประเด็นการนำข้อพิพาทระหว่างรัฐเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ข้อบทที่ ๔๒) และการไม่ประกาศยอมรับอำนาจคณะกรรมการของอนุสัญญาฯ (ข้อบทที่ ๓๑ และ ๓๒)

         ๒. ร่างพ.ร.บ.ฯ :

                    ๒.๑ รูปแบบของกฎหมาย : คณะกรรมการฯ มีความเห็นเป็น ๒ แนวทางคือ ๑) แก้ไข ป.อ.  ๒) ตราเป็น พ.ร.บ. ซึ่งข้อวิเคราะห์เบื้องต้นของคณะกรรมการฯ สรุปว่ามีความเห็นสนับสนุนเห็นการยกร่างเป็นกฎหมายเฉพาะฯ เนื่องจากจะ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม และครอบคลุมพันธกรณีในการป้องกัน ปราบปราม และเยียวยา

                 ๒.๒ สารบัญญัติ : ที่ประชุมมีข้อสังเกตในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฯ ๕ ประเด็น คือ ๑) การกำหนดฐานความผิด ๒) การกำหนดคำนิยาม ๓) กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ๔) หลักการห้ามผลักดันกลับ และ ๕) ศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี

          สำหรับรายงานการพิจารณาฉบับนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และการตรา พ.ร.บ.ฯ เป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ, พบพร- ข่าว