Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 299

162

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบัวชมพู ชั้น ๓ โรงแรม ทวินโลตัส     อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานเชิงบูรณาการการอำนวย ความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทำ และร่วมกันติดตามประเมินผล โดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ดังกล่าวทำให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่องอุทกภัย ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/มนัส-ข่าว