กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

161

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ภาษามือในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น และได้รับเกียรติจาก คุณดาสิริ ดิสกะประกาย ล่ามภาษามือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

      สืบเนื่องจากล่ามในกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักประกันให้บุคคลที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้รับความยุติธรรม โดยสิทธิในการมีล่ามในกระบวนการยุติธรรมมีพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและแนวปฏิบัติรับรอง และในปัจจุบันพบว่าคนพิการทางการได้ยินประสบปัญหาในการสื่อสารเมื่อตนต้องตกเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยาน โจทย์ หรือจำเลย ในกระบวนการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงจัดอบรมให้ความรู้ภาษามือ ในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ สภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมของคนพิการทางการได้ยิน และมีความรู้ความเข้าใจภาษามือในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ /มนัส-ภาพ/อุษา-ข่าว