กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

160

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการดำเนินงานส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน และมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจำจังหวัด และผู้ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้เป็นแกนหลักในการถ่ายทอดและดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดของตน ตลอดจนเป็นเวทีรับฟังแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครฯ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของจังหวัดต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/มนัส-ภาพ/ ข่าว