กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

121

         เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน (ระดับต้น) รุ่นที่ ๒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน (หนึ่งตำบล หนึ่งผู้ไกล่เกลี่ย และการนำหลักศาสนสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ปรองดอง) ซึ่งจัดโดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๒ (จังหวัดขอนแก่น) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติถึงแนวทาง วิธีการ เทคนิค และขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ /ภาค ๒-ภาพ/อุษา-ข่าว