กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

120-1

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส นางสาวสาธนา ขณะรัตน์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เดินทางเข้าพบและหารือกับ นางสาวดวงจันทร์ ทองขาว ยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชน 

120-2

 

และในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ได้เดินทางเข้าพบและหารือกับ นายบัญชา หนูประดิษฐ์ ยุติธรรมจังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชน รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นอกจากนี้ได้จัดให้มีบริการเสริมแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำผ่าน video conference ซึ่งเป็นที่นิยมของญาติผู้ต้องขัง อีกด้วย

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ / กสส.-ภาพ,พบพร-ข่าว