กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

118

               เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจการให้บริการของกรมฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ผ่านทางสื่อมวลชนทุกสาขา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ประชาชน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างดียิ่งและพร้อมจะช่วยเหลือประชาชนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิฯ ในทุกโอกาส

            นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "สื่อมวลชนกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน" โดย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผอ.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ และมี นายเสถียร มณีโรจน์ ที่ปรึกษาทนายความ เป็นผู้ดำเนินรายการ

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐/ภาค ๔-ภาพ/มนัส-ข่าว