Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 286

117

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและกำหนดหลักสูตรเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำหรับนักเรียนนักศึกษาและจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมตามกิจกรรมที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สถานศึกษา ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตามโครงการ คาราวาน คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางบริการช่วยเหลือแก่ประชาชนอีกด้วย

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ / พบพร-ภาพ,ข่าว