กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

110

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดปัตตานี นางสาวสาธนา ขณะรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวผกามาศ ศุภสร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าพบ นายจรูญ นิลเพ็ชร์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ทำงานในพื้นที่ พร้อมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

***************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ /กสส.- ภาพ,พบพร-ข่าว