กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

109

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารการคุ้มครองพยาน พร้อมทั้งมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารของพยาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ รวิวรรณ พัฒนจันทร์ นักการข่าวชำนาญการ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

109-1

          จากนั้น ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมแก้ไขร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. .... พร้อมพิจารณาแบบฟอร์มยื่นขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐/พบพร-ภาพ/อุษา-ข่าว