กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

96

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน (ระดับต้น) ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลไก การขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน นำโดย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครไกล่เกลี่ยระดับชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีคดีความเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอันเนื่องจากความขัดแย้งของคนในชุมชน ดังนั้นการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท ของคู่ความเพื่อไม่ให้เกิดคดีความขึ้นสู่ชั้นศาลจึงเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชนคือการยุติหรือระงับข้อพิพาทของคนในชุมชนด้วยการตกลงยินยอมหรือพึ่งพอใจทั้งสองฝ่าย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกิดความบาดมานให้น้อยที่สุด ดังนั้นคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นคนกลาง จะต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนะและหาทางออกให้คู่พิพาทหรือคู่ขัดแย้งในชุมชน ให้สามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันได้อย่างสันติวิธี

 

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สคส.ภาค ๔-ภาพ/อุษา-ข่าว

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน (ระดับต้น) ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลไก                        การขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน นำโดย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครไกล่เกลี่ยระดับชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบัน                  มีคดีความเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอันเนื่องจากความขัดแย้งของคนในชุมชน ดังนั้นการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท  ของคู่ความเพื่อไม่ให้เกิดคดีความขึ้นสู่ชั้นศาลจึงเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง                  ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชนคือการยุติหรือระงับข้อพิพาทของคนในชุมชนด้วยการตกลงยินยอมหรือพึ่งพอใจทั้งสองฝ่าย                     เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกิดความบาดมานให้น้อยที่สุด ดังนั้นคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นคนกลาง จะต้อง                ทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนะและหาทางออกให้คู่พิพาทหรือคู่ขัดแย้งในชุมชน ให้สามารถตกลงประนีประนอม                 ยอมความกันได้อย่างสันติวิธี

 

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สคส.ภาค ๔-ภาพ/อุษา-ข่าว