กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

95

        เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิวรรธณ์ ปฐมภาคย์ บก.พล.ร.๑๕ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ เข้าร่วมประชุมงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยมี พลเอกสกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

         ๑. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดร่าง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนและให้นำข้อหารือ และข้อสังเกตในการประชุมครั้งนี้เพิ่มเติมในส่วนที่ พ.ร.บ.ยุติธรรมยังขาดหรือตกหล่น

         ๒. มอบหมายให้ ศอ.บต. จัดทำแผนงานโครงการ บูรณาการงานยุติธรรมชุมชน

         ๓. มอบหมายให้ ศอ.บต. กำหนดรูปแบบ กระบวนการ การรายงานสถิติของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

         ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙/สคส.ภาค๔-ภาพ/มนัส-ข่าว