กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

92

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางจัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National  Aation  Plan  on  Business  and  Human  Rigths - NAP) โดยมีประเด็นในการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ดังนี้

          ๑.การหารือการจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

         ๒.การจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

         ๓.การจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นระหว่าง                      เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

      ๔.การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในปี ๒๕๖๑ ภายหลังการประชุมต่างๆ

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ /อุษา-ภาพ/ข่าว