กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 90

               เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนางพญา ฮิลล์ รีสอร์ท โฮเต็ล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ กล่าวรายงาน และมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ จำนวน ๑๐๒ คน เข้าร่วม

         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ ให้สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สคส.ภาค๑-ภาพ/มนัส-ข่าว