กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

89

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การรายงานต่อกลไกตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคสำหรับเครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาสังคม เพื่อการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (Thai CSOs Coaliton    for the UPR) ภาคเหนือ ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ UPR Info Asia เครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาสังคมเพื่อการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (Thai CSOs Coaliton for the UPR)  และ Foreign&Commonwealth Office ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเข้าเป็นภาคี รวมถึงกลไกการเข้าถึงความยุติธรรมในประเทศแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ "กลไกระดับประเทศ การเข้าถึงความยุติธรรมของประเทศไทย" โดย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ อีกด้วย

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ /กสส.-ภาพ/มนัส-ข่าว