กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

88

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ดิ อามาน โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ เข้าร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภารกิจกรมฯ ในโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน และ การบังคับคดี ตลอดจนปลูกฝัง การสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ของผลทางกฎหมาย ซึ่งจัดโดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา และมีประชาชนในพื้นที่อำเภอสงขลา กว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วม

88-1

จากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ ได้รับความกรุณาจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ "การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ" ในโครงการการอำนวยความเป็นธรรมผ่านเครือข่าย ศอ.บต. ซึ่งมีประธานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมระดับตำบล เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอ นิติกรประจำอำเภอ ผู้ประสานงานศาล ผู้ประสานงานเรือนจำ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๗๙ คน เข้าร่วม

 

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สคส.ภาค ๔-ภาพ/อุษา-ข่าว