กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

86

       เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น ๒ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรการ กฎหมาย และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗ –.๒๕๖๑) รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดโดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยมี ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วม

         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ให้สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ /สมเดช-ภาพ/มนัส-ข่าว