กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 2233

วันนี้ (วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯนางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสุจิตรา แก้วไกร เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม       แสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนาโดยมี นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานราชการกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / มนัส-ภาพ/ข่าว