กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 1234

5678

                          เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ศูนย์ราชการฯ          พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนากองทุนยุติธรรม...เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่งคงและยั่งยืน” และมี นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน พร้อมจัดพิธีส่งมอบงานภารกิจกองทุนยุติธรรม ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ “กองทุนยุติธรรม” โดยประกาศเป็นนโยบายในข้อ ๑๑.๕ ที่กำหนดให้ต้องมีการส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ และเสรีภาพ จึงได้ตราเป็นพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยให้กองทุนยุติธรรมมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนและ ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจกองทุนยุติธรรมต่อจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งกองทุนยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านกองทุนยุติธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน รวมทั้งข้อกฎหมาย จนตราเป็นพระราชบัญญัติ      

กองทุนยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมกว่า ๑๐ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ – ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) มีสถิติผู้มายื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑๙,๔๙๑ ราย พิจารณาไปแล้ว ๑๘,๕๓๐ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว ๕๑๙,๔๒๓,๔๐๙.๗๗ บาท แยกเป็นประเภทตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ การขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) จำนวน ๔๕๕,๐๔๕,๓๐๓.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๑ ลำดับที่ ๒ ค่าจ้างทนายความ ๓๕,๓๑๔,๙๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ ลำดับที่ ๓ ค่าธรรมเนียมศาล ๑๘,๒๘๗,๐๒๒.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ ลำดับที่ ๔ ค่าพิสูจน์หลักฐาน ๓,๙๘๓,๑๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ ลำดับที่ ๕ ค่าพาหนะ ๔๓๔,๙๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ลำดับที่ ๖ คุ้มครองพยาน ๔๓๔,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ลำดับที่ ๗ อาญากลุ่ม ๒๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ และ อื่นๆ ๕,๖๙๓,๖๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) โดยมีกรณีตัวอย่างที่ให้การช่วยเหลือทางด้านการดำเนินคดีสำคัญ อาทิ กรณีชาวเลราไวย์ โดยกองทุนยุติธรรมได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าตรวจพิสูจน์พันธุกรรมและค่าประกันตัวช่วยต่อสู้คดีที่ถูกฟ้องขับไล่ที่ช่วยเหลือทั้งศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา จำนวน ๓๖ ราย เป็นเงิน ๓๒๓,๔๔๐ บาท และช่วยเหลือเงินประกันตัว จำนวน ๙ ราย  เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท / กรณีกลุ่มชาวนา จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๕ ราย ขายข้าวเปลือกให้โรงสีข้าวแล้วไม่ได้เงิน โดยกองทุนยุติธรรมได้อนุมัติค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท / กรณี ต.ต. มงคล โททอง และ ด.ต.นุโลม แอ๊ดมา ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา  น.ส. เอ (นามสมมุติ) อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลต้นว่ากระทำผิดจริงตามฟ้องให้จำคุกคนละ ๒๐ ปี กองทุนยุติธรรมอนุมัติหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในชั้นการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ ตาม พ.ร.บ. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ / กรณีนายสุรัตน์ มณีนพรัตน์สุดา พนักงานประจำรถขยะของกรุงเทพมหานคร จำเลยในคดีมีแผ่นซีดีเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑ โดยกองทุนยุติธรรมอนุมัติหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การขอรับบริการกองทุนยุติธรรม สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒๒ อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หมายโทรศัพท์ ๐๒ ๕๐๒ ๖๗๔๑, ๐๒ ๕๐๒ ๖๗๔๓, ๐๒ ๕๐๒ ๖๗๖๐ เว็บไซต์ทาง www.jfo.moj.go.th หรือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

*******************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ /พบพร-ภาพ/วรวุฒิ-ข่าว