กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 213

456

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ        นางกรรณิการ์ แสงทองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้ารับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มคนงานโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องจังหวัดพะเยาที่มายื่นเรื่องร้องทุกข์และขอทนายความกองทุนยุติธรรมเพื่อยื่นฟ้องโรงงานกรณีผิดสัญญา โดยมีคนงานในโรงงานที่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๗๘ คน รวมค่าจ้างประมาณ ๒๙ ล้านบาทและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๙๔ คน รวมเป็นเงินประมาณ ๓๔ ล้านบาท ซึ่งในเบื้องต้นนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเรื่องดังกล่าวไว้และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / มนัส ภาพ-ข่าว