กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

323561

 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559และการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานพร้อมมอบโล่เกียรติยศและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ"คุณธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภค

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / พบพร ภาพ-ข่าว