กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 124.3124.2124.4124.6124.5

          ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับ ข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น รุ่น ๒/๒๕๕๙ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมี นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายบำนาญ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนายุติธรรมชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อภิปรายให้ความรู้ในประเด็นการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนกับการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน รวมถึงการบรรยายที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ อาทิ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท / หลักการและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ เทคนิคและขั้นตอน การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคุณลักษณะ การวางตน จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ยและการทำข้อตกลงการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน จำนวนกว่า ๔๐ คน เข้าร่วม
          สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน สามารถจัดการความขัดแย้งกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชนได้อย่างสันติวิธี ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชน สังคมและประเทศชาติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม


**************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙/มนัส-ภาพ/ข่าว