กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 12312311232

123412351236

123712311

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น ๓ โรงแรมที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ประจำจังหวัด คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม (ชุดใหม่) ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
              ๑) แนะนำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม จำนวน ๖ คน
              ๒) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
              ๓) รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองทุนยุติธรรม
              ๔) รายงานผลการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา
              ๕) รายงานผลการตรวจราชการของสำนักผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
              ๖) สรุปผลถอดบทเรียนที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆจากประธานอนุกรรมการฯ ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด รวมถึงได้พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือส่วนกลาง/คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด และการขออนุมัติ แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายหลังพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้
         นอกจากนี้ ยังได้แจ้งถึงการจัดงานแถลงข่าว พิธีส่งมอบงานภารกิจกองทุนยุติธรรม ที่จะกำหนดจัดขึ้น ในวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ นี้อีกด้วย.


***************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๗ เมษายน ๒๕๕๙ /อุษา-ภาพ/มนัส-ข่าว