กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

IMG 7872 IMG 7881IMG 7895

IMG 7898IMG 7904IMG 7958

          วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงาน กองทุนยุติธรรม : เพื่อพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน" ครั้งที่ 5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ความสำคัญของกองทุนยุติธรรม" โดยมี นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยาย ในหัวข้อ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานที่ผ่านมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา ของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามเจตนารมณ์ ของกองทุนยุติธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประธานคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ประจำจังหวัด และส่วนกลาง จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วม

******************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ / อุษา – ภาพ / พบพร - ข่าว