Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 650

 IMG 1036IMG 0969IMG 0981

IMG 0986IMG 0999IMG 0978

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องๆ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการพิจารณา พร้อมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒. แนวทางความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๓. ความร่วมมือในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
๔. ความร่วมมือในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕. ความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน หรือ คดี เพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงบริการของรัฐ และช่วยประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกป้องกันการทรมานฯ ระดับชาติ (National Preventive Mechanism: NPM)
๗. แนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม

*****************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๕ เมษายน ๒๕๕๙ / พบพร/ภาพ-ข่าว