กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1

23

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม : เพื่อพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรม อีกทั้งยังมีการถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา จากการดำเนินงานภายหลังที่มีการกระจายอำนาจกองทุนยุติธรรมทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมถึง การแนะนำช่องทางในการยื่นคำขอกองทุนยุติธรรมทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้มีผู้ยื่นคำขอมากยิ่งขึ้น

**************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙/กพส.-ภาพ/มนัส-ข่าว