กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

12

345

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับเรื่องขอความช่วยเหลือ จากนายปิยะวัต เปิดโปง บิดาของ ด.ญ.ปิยาพัชร หรือ น้องเมย์ และนางรัตนา วาระทุม มารดาของ ด.ญ.สุภาวดี หรือน้องแหวน สัญชาติกัมพูชา ผู้เสียหายที่เสียชีวิตจากกรณีถูก ด.ช.วัย ๑๑ ปี    แกล้งทำให้ตกน้ำในคลองประเวศบุรีรมณ์ จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยในวันนี้ ครอบครัวของผู้เสียหายทั้ง ๒ ราย ได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือและขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดี นอกจากนี้ผู้เสียหายนั้นเข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งกรมฯ ได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนฯ ในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชน ดังนั้น การพิจารณาจึงต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

**************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙/มนัส-ภาพ/ข่าว