กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

12

34

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ          นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๓/๒๕๕9 เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๓๔ เรื่อง และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๙๙๑ เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๑๗,๔๐๖.๓ บาท ดังนี้

๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑,๔๔๗ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๙๘๖ เรื่อง เป็นเงิน ๓๗,๘๕๓,๔๐๖.๓๐ บาท

๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๘๗ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๕ เรื่อง เป็นเงิน ๖๖๔,๐๐๐ บาท

      ******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙/มนัส-ภาพ/อุษา-ข่าว