กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

12

34

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคู่มือและแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามนิเทศและประเมินผลศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแล้ว ผู้รับบริการจะมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมผ่านการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด       

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ / มนัส-ภาพ/ข่าว