กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

123

456

789

  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการวิพากษ์พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติในประเด็นต่างๆ และการนำเสนอสาระสำคัญในร่างอนุบัญญัติหลักรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๗ เรื่อง คือ ๑.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ๒.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ๔.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ๕.หลักเกณฑ์วิธีการและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนกับทนายความกองทุนยุติธรรม ๖.การรับเงินการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนยุติธรรม ๗.การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ทั้งนี้เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อให้ร่างอนุบัญญัติฯ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ / พบพร-ภาพ-ข่าว