กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 3

122

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ชั้น ๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของคณะทำงานหมวด 3 พร้อมร่วมกันประเมินตนเองตาม Certify FL เพื่อรองรับการตรวจสอบประเมินประจำปี 2560 และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปี 2559 หมวด 3 ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียและได้มีมติให้นำกรอบการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการมององค์กรในลักษณะองค์รวมมาใช้ตลอดจนการกำหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนสามารถวัดผลความพึ่งพอใจและไม่พึงพอใจ  ได้ตามหลักสถิติ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการทำงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ อีกด้วย

 

**************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ / กพส.-ภาพ พบพร-ข่าว

 

 

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ชั้น ๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่               ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1                  ปีงบประมาณ 2559 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน          ที่ผ่านมาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของคณะทำงานหมวด 3 พร้อมร่วมกันประเมินตนเองตาม Certify FL เพื่อรองรับการตรวจสอบประเมินประจำปี 2560 และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปี 2559 หมวด 3 ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียและได้มีมติให้นำกรอบการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการมององค์กรในลักษณะองค์รวมมาใช้       ตลอดจนการกำหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน สามารถวัดผลความพึ่งพอใจและไม่พึงพอใจ  ได้ตามหลักสถิติ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ               ในการปรับปรุงการทำงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ อีกด้วย

 

**************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ / กพส.-ภาพ พบพร-ข่าว