กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 4643 IMG 4996 IMG 46251 IMG 4732 IMG 4583 IMG 4690 

              เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณโรงแรมแคนทารี เบย์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ จังหวัดระยอง นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจังหวัด” (ภาคตะวันออก) ภายใต้โครงการความท้าทายเพื่อพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ โดยมี นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจังหวัด” (ภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการความท้าทายเพื่อพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและต่อยอดให้มีการพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึง ให้บุคลากรของหน่วยงานในระดับนโยบายและระดับจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปถ่ายทอด ลงสู่แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม และแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ สู่การปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในสังคมมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ลดลง อันจะนำไปสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าว แบ่งเป็น ๙ พื้นที่ ประกอบด้วย ๑.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๓.ภาคตะวันตก ๔.ภาคตะวันออก ๕.ภาคเหนือตอนล่าง ๖.ภาคเหนือตอนบน ๗.ภาคใต้ตอนล่าง ๘.ภาคใต้ตอนบน และ ๙.ภาคกลางและกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ได้มีการจัดเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๓ ครั้ง คือ ๑.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ ๓.ภาคตะวันตก

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๙ ธันวาคม ๒๕๕๘/กสส.-ภาพ/อุษา-ข่าว