กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 12346636 1663189157283541 1931700589 n12335959 1663189167283540 422471042 n12319623 1663189163950207 1920094899 n

12319462 1663188673950256 1399174921 n12336198 1663189160616874 783685138 n12346724 1663189153950208 2064601295 n12319614 1663189170616873 1659672265 n

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วม

************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๓ ธันวาคม ๒๕๕๘/อุษา-ภาพ-ข่าว