กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 IMG 6493 IMG 6496 IMG 6499 IMG 6510111

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองพยาน ชั้น๖กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศูนย์ราชการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯนางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ระหว่างนายขจร ธีระธนานนท์ กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ครั้งที่ ๒ โดยมี นายสืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ ผู้แทนศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม           

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยชำระหนี้ระหว่างนายขจร ธีระธนานนท์ กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดโดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นและได้มีการรับฟังข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายจากนั้นกรมฯได้นำเงื่อนไขการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเข้าหารือต่อผู้บริหารของบริษัทฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ พร้อมนัดให้ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุมและเจรจาเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในวันนี้ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ชี้แจงผลสรุปตามข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่าย พร้อมให้คู่กรณีทำบันทึกข้อตกลงตามที่ได้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ดังนี้

๑.ผู้แทนบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด และนายขจร ธีระธนานนท์ ได้ตกลงกันว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นในวงเงินจำนวนหนี้รวม ๑๘ ล้านบาท โดยดำเนินการ คือ

    ๑.๑ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงว่าจะชำระหนี้ ๑๔ ล้านบาท โดยการตีทรัพย์ชำระหนี้ นำที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๖๘๓๖ ชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ โดยขายในที่ประชุมเจ้าหนี้เป็นเงิน ๑๔ ล้านบาท

    ๑.๒ โฉนดเลขที่ ๔๑๙๗๘ ตีชำระหนี้จำนวน ๔ ล้านบาท โดยให้สิทธิซื้อคืนภายใน ๒ ปีในอัตรา MLR ของธนาคาร จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ และในระหว่างซื้อคืนทางบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ให้เช่าอาคารพาณิชย์ในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

๒.ผู้ร้องต้องไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้พิจารณาในประเด็นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ต่อไป

**************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย-ภาพ/อุษา-ข่าว