กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 30 11 58 IMG 8159 30 11 58 IMG 8089 30 11 58 IMG 8091 30 11 58 IMG 8121

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ และมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับเสด็จ

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือน“รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี” กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯขึ้นภายใต้แนวคิด“อาเซียนร่วมใจ...ไร้ความรุนแรง”(Stop Violence…ASEAN Together) โดยเป็นการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงาน     ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘/ฉัตรชัย ภาพ-ข่าว