กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 DSCN3966DSCN3965 1DSCN3968 1

DSCN3955DSCN3969DSCN3973


          เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.0๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานบริการประชาชน จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยร่วมกับเรือนจำจังหวัดพะเยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แจกหนังสือ กฎหมายน่ารู้ และแผ่นพับข้อมูลข่าวสารบทบาทภารกิจ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการบริการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย กิจกรรมตอบคำถามข้อกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด           นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการตัดผมชายแก่ประชาชนที่ขอรับบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ บริเวณใกล้เคียงได้รับรู้รับทราบบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้น


********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘/สยจ.พะเยา-ภาพ/อุษา-ข่าว
ได้รับข้อมูล ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘